Säädökset

LINAK osallistuu vaarallisiin kemikaaleihin liittyvää vastuun jakamista ja yhteistyötä kehittäviin kansainvälisiin hankkeisiin. Tarkoituksena on parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua noudattamalla kaikkia vaadittavia kemiallisia aineita koskevia säädöksiä.

LINAK on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen innovatiivisia, suorituskykyisiä ja ympäristölle turvallisia tuotteita. Vaadimme samaa vaatimustenmukaisuutta myös toimittajiltamme.
Saavuttaaksemme tavoitteen, meidän on pystyttävä mukautumaan nopeasti seuraaviin ympäristösäädöksiin, -direktiiveihin ja -sopimuksiin:

REACH
Kemikaalien sääntelyjen rekisteröinti, arviointi ja lupamenettely (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) on eurooppalainen kemikaaliasetus. LINAK tukee REACH-direktiivin tavoitteita (Regulation (EC) No 1907/2006) ja noudattaa seuraavia säädöksiä:

  • Luettelo mahdollisista erityistä huolta aiheuttavista aineista (SVHC)
  • REACH Liite XIV – Luettelo luvanvaraisista aineista
  • REACH Liite XVII – Luettelo tiettyihin vaarallisiin aineisiin, seoksiin ja esineisiin liittyvistä rajoituksista

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) lisäsi lyijyn mahdollisten erityistä huolta aiheuttavien aineiden luetteloon (SVHC:hen) 27.6.2018. (www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).

Päätös vaikuttaa osaan LINAKin tuotevalikoimasta, eli joissakin tuotteissamme on lyijyä yli 0,1 %:n (w/w) pitoisuuksina.
LINAK pyrkii korvaamaan lyijyn tuotteissaan aina, kun se on teknisesti mahdollista toteuttaa.

Lisätietoja LINAKin REACH-ilmoituksesta on täällä.

RoHS
RoHS (Reduction of Hazardous Substances) on eurooppalainen direktiivi (Direktiivi 2011/65/EU), joka rajoittaa vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Me LINAKilla tarkkailemme jatkuvasti EU:n RoHS-direktiiviin tulevia uusia säännöksiä. Kaikki LINAKin tuotteet noudattavat aina RoHS-direktiiviä.

Lisätietoja LINAKin tämänhetkisestä RoHS-ilmoituksesta on täällä.

Paristo- ja akkudirektiivi
Paristo- ja akkudirektiivi (2006/66/EC) sääntelee vaarallisia aineita sisältävien paristojen, akkujen sekä käytettyjen paristojen markkinoille tuontia. Lisäksi siinä määritellään erikseen säännöt käytettyjen paristojen ja akkujen keruuseen, käsittelyyn, kierrätykseen ja pois heittämiseen. LINAK noudattaa tätä direktiiviä ja täyttää kaikki sen vaatimukset, joiden mukaan paristot ja akut on merkittävä kuvakkeella, jossa on jäteastia ja sen päällä rasti, sekä kemiallisilla merkeillä: lyijy, kadmium ja elohopea – sen mukaan, mitä kemikaalia akku tai paristo sisältää yli kynnysarvon.

Proposition 65
Proposition 65 (Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986) on Kalifornian osavaltion laki, jonka perusteella yritysten on ilmoitettava kalifornialaisille kemikaaleista, jotka aiheuttavat syöpää, sikiövaurioita tai muuta haittaa lisääntymiskyvylle. Tuotteiden teknisten tietojen analysoinnin sekä sisäisen ja ulkoisen tietojen keruun avulla LINAK on määrittänyt tuotteet, jotka tällä hetkellä tarvitsevat Kaliforniaan toimitettaessa varoitustarran.

Lue LINAKin Proposition 65 -ilmoituksesta lisätietoja täältä.

Lääkinnällisten laitteiden asetus (MDR)
MDR astui voimaan 25.5.2017, ja sitä aletaan soveltaa 26.5.2020 alkaen.

LINAKin tuotteita ei ole luokiteltu lääkinnällisiksi sähkölaitteiksi tai -järjestelmiksi, eikä EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevat direktiivit ja säädökset tai muut vastaavat kansalliset säädökset koske niitä. Tuotteet ovat komponentteja, joita laitevalmistajat käyttävät lääkintälaitteissa. Olemme kuitenkin tietoisia terveydenhuoltoalan laitteistovalmistajien tarpeesta saada tietää aineiden pitoisuudet.

MDR vaatii lääkinnällisten laitteiden valmistajia ilmoittamaan, sisältävätkö laitteet lateksia. MEDLINE-tuotteemme eivät parhaan tietämyksemme mukaan sisällä lateksia.

Koska tarkkailemme tilannetta jatkuvasti, ilmoitamme muutoksista hyvissä ajoin.

POP
POP-asetus (Persistent Organic Pollutants, Komission asetus (EU) nro 1342/2014 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä, Tukholman sopimus) on ihmisten terveydelle ja ympäristölle haitallisten kemiallisten aineiden luettelo.
LINAK noudattaa POP-asetusta ja siinä lueteltuja kemiallisia aineita koskevia rajoituksia.

Elohopeaa koskeva Minamatan yleissopimus
LINAK noudattaa elohopeaa koskevaa Minamatan yleissopimusta, jonka Tanska on allekirjoittanut 10.10.2013 ja hyväksynyt 18.5.2017. Sen vuoksi LINAK noudattaa tätä sopimusta, jonka tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä elohopeapäästöiltä ja elohopeaseoksilta.

LVD-pienjännitedirektiivi
Pienjännitedirektiivin (LVD) (2014/35/EU) tavoitteena on varmistaa, että tietyissä jänniterajoissa toimivat laitteet ovat eurooppalaisille turvallisia käyttää. Se on ollut voimassa 20.4.2016 lähtien. LVD-direktiivi koskee LINAKia, joten yrityksemme noudattaa sitä.

EMC-direktiivi
Sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevan direktiivin (2014/30/EU) tavoitteena on varmistaa, että sähköiset ja elektroniset laitteet eivät tuota sähkömagneettisia häiriöitä ja että ne myös sietävät niitä. EMC-direktiivi koskee LINAKia, joten yrityksemme noudattaa sitä.

IECEx / ATEX
ATEX (2014/34/EU) on EU-direktiivi ja IECEx on johtava standardi. Molemmat määrittävät räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi suunniteltujen laitteiden vaatimuksia. Räjähdyssuojatuilla (Ex) toimialoilla käytettävät LINAK-karamoottorit ovat IECEx-standardin ja ATEX-direktiivin vaatimusten mukaisia.

Muut ilmoitukset

Näin LINAK varmistaa komponenttien vaatimustenmukaisuuden
LINAK pyrkii kaikin käytössään olevin keinoin varmistamaan, että direktiiveihin ja säädöksiin tulevat muutokset otetaan huomioon. Olemme määrittäneet vastuualueet ja niihin tarvittavat resurssit varmistaaksemme tuotteidemme vaatimustenmukaisuuden, ja sen vuoksi LINAK on laatinut menettelyn myös kemiallisten aineiden vaatimustenmukaisuuden käsittelyyn ja varmistamiseen. Osana tätä menettelyä LINAK käyttää tietojen keräämiseen kolmannen osapuolen tiedonhallintaratkaisua. Tiedot ovat peräisin toimittajien ilmoituksista, ja ne ladataan edellä mainittuun tietokantaan, jotka valvomme jatkuvasti.

Jos tarvitset lisätietoja tai sinulla on kysyttävää kemikaalien vaatimustenmukaisuuteen liittyen, ota yhteyttä sähköpostitse kirjoittamalla osoitteeseen chemicalcompliance@linak.com 

Tilaa LINAKin uutiskirje

Seuraa karamoottoriteknologian kehitystä sekä sitä, miten tämänhetkiset megatrendit vaikuttavat siihen ja miten se vastaa tulevaisuuden globaaleihin haasteisiin.