Ota yhteyttä meihin

LINAK A/S – käyttöoikeussopimus

Johdanto

Jollei toisin ole erikseen sovittu, tämä käyttöoikeussopimus (jäljempänä ”sopimus”) koskee kaikkea asiakkaan (jäljempänä ”asiakas”) harjoittamaa, LINAK A/S:n – osoite: Smedevænget 8, 6430 Nordborg, Denmark; Tanskan kaupparekisterinro  66365328 – (jäljempänä ”LINAK”) tai sen kumppaniyritysten kehittämien tai toimittamien ohjelmistojen käyttöä. 
Lue tämä sopimus huolellisesti. Sopimuksen ehdot koskevat ohjelmiston ja sen mahdollisten tulevien päivitysten tai lisäysten käyttöä, jollei toisin ole erikseen kirjallisesti sovittu LINAKin kanssa sopimuksen solmimisen yhteydessä.

TÄRKEÄÄ! LATAAMALLA TAI ASENTAMALLA TÄMÄN SOPIMUKSEN YHTEYDESSÄ TOIMITETUN OHJELMISTON TAI KÄYTTÄMÄLLÄ SITÄ HYVÄKSYT SAMALLA SOPIMUKSEN EHDOT. JOS ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, ET SAA LADATA, ASENTAA, KÄYTTÄÄ TAI SÄILYTTÄÄ OHJELMISTON KOPIOITA.

1.  Käyttöoikeuden myöntäminen

1.1 Asiakkaalle myönnetään ei-yksinoikeudellinen oikeus käyttää LINAKin kehittämää ja toimittamaa ohjelmistoa (jäljempänä ”LINAK-ohjelmisto”) yrityksensä sisäisiin tarkoituksiin sen hankkimiin kalusteisiin asennetun LINAK-ohjausyksikön käytön yhteydessä.

1.2     Asiakkaalle toimitetaan yksi kopio LINAK-ohjelmiston kohdekoodista.

1.3     Jollei toisin ole erikseen sovittu, asiakas ei saa
      - jaella, myydä tai vuokrata LINAK-ohjelmistoa tai siihen mahdollisesti liittyviä asiakirjoja millekään ulkopuoliselle taholle
      - myöntää alikäyttöoikeuksia LINAK-ohjelmistoon eikä ulkoistaa tai vuokrata sitä tai tarjota muita vastaavia siihen liittyviä palveluita ulkopuolisille tahoille.

1.4     Jollei tässä erikseen muuta mainita, tai jolleivät sovellettavien lakien pakottavat määräykset erikseen tätä salli, asiakas ei saa
         - kopioida LINAK-ohjelmistoa kokonaan tai osittain muutoin kuin varmuuskopiointitarkoituksiin
         - selvittää ohjelmiston valmistustapaa tai sen lähdekoodia.

1.5     Jos kyseessä on sellainen ulkopuolisen tahon ohjelmisto, joka ei ole osa LINAK-ohjelmistoa, asiakkaan ohjelmistoa koskevat oikeudet ja velvollisuudet riippuvat kyseisen ulkopuolisen tahon käyttöehdoista.

2. Asiakirjat, käyttö ja muokkaaminen

2.1     Asiakkaalla on oikeus kopioida ohjelmiston mukana toimitetut asiakirjat ja mahdolliset koulutusmateriaalit vain yrityksensä sisäisiin tarkoituksiin.

2.2     LINAKin toimittamia asiakirjoja ja koulutusmateriaalia ei kuitenkaan saa muokata, jollei LINAK ole antanut tähän suostumustaan kirjallisesti. Tämä koskee myös asiakasta varten laadittuja asiakirjoja.

3.  Immateriaalioikeudet

3.1     Asiakas hyväksyy sen, että LINAK-ohjelmisto ja kaikki siihen liittyvät immateriaalioikeudet – tekijänoikeudet mukaan lukien – kuuluvat LINAKille (tai ovat ulkopuolisten tahojen lisensoimia), ja että tällä sopimuksella ei siirretä LINAK-ohjelmiston ja siihen liittyvien immateriaalioikeuksien omistusoikeutta asiakkaalle. Asiakkaalla on rajoitettu käyttöoikeus ohjelmistoon tässä sopimuksessa kuvatulla tavalla.

4. Virheet

4.1     Asiakas hyväksyy sen, että ohjelmistot eivät tavallisesti ole virheettömiä, ja että asiakkaalle toimitetussa LINAK- tai muussa ohjelmistossa saattaa esiintyä virheitä, eikä tätä katsota sopimusrikkomukseksi.

4.2     LINAK vakuuttaa, että ohjelmisto ei loukkaa minkään ulkopuolisen tahon oikeuksia – tekijänoikeudet mukaan lukien. Tämä edellyttää, että LINAKille ilmoitetaan välittömästi asiakkaaseen mahdollisesti kohdistuvista oikeudenloukkausvaatimuksista, ja LINAKilla on oikeus puolustautua kyseisiä vaatimuksia vastaan sekä halutessaan sovitella kiista. Asiakas sitoutuu kohtuullisessa määrin avustamaan LINAKia kiistan ratkaisemisessa tai vaatimusten vastustamisessa.

4.3     LINAK kiistää kaikki ohjelmistoa koskevat suorat ja epäsuorat takuut, mukaan lukien rajoituksetta takuut soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai tiettyyn tarkoitukseen.

4.4     LINAK voi täysin oman harkintansa mukaisesti joko 1) korjata tai korvata ohjelmiston viallisen tai ulkopuolisten tahojen oikeuksia loukkaavan osan, tai 2) päättää asiakkaan oikeuden käyttää ohjelmistoa välittömästi. LINAK ei missään olosuhteissa ole velvollinen korjaamaan tai korvaamaan
   -  muunneltua, vaurioitunutta tai mukautettua ohjelmistoa
   -  ohjelmistoa, joka ei ole uusin tai sitä välittömästi edeltävä versio
   -   sellaisia ohjelmiston ongelmia, jotka johtuvat asiakkaan laiminlyönneistä, laitteiston toimintahäiriöistä tai muista sellaisista syistä, joihin LINAK ei voi vaikuttaa
   -  viallista dataa
   -  ongelmia, jotka johtuvat vääränlaisesta rajapinnasta muihin ohjelmistoihin tai tietolähteisiin
   - ohjelmistoja, jotka on asennettu käyttöympäristöön, jota LINAK ei tue.

4.5     Mahdolliset ulkopuolisten tahojen ohjelmistot toimitetaan sellaisinaan, ilman minkäänlaisia takuita, vaikka kyseisten ohjelmistojen valmistajat tai toimittajat voivatkin myöntää omia takuitaan.

5. Vastuunrajoitus

5.1     LINAK ei vastaa mistään sellaisista menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat joko suoraan tai välillisesti tästä sopimuksesta, LINAK-ohjelmistosta tai jostakin muusta ohjelmistosta tai niiden käytöstä, paitsi jos sovellettava laki erikseen kieltää tällaisen vastuunrajoituksen.

5.2     Edellä sanotun yleispätevyydestä huolimatta LINAK kiistää erikseen vastuun kaikista ohjelmistoon, sen käyttöön, laitteisiin tai muuhun omaisuuteen liittyvistä epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista tai vaurioista, sekä voiton, liiketoiminnan, liikevaihdon, liikearvon, tietojen tai odotettujen säästöjen menettämisestä.

5.3     Jos jotkin tässä sopimuksessa asetetut rajoitukset katsotaan mitättömiksi mistä tahansa syystä ja LINAK asetetaan vastuuseen sellaisista menetyksistä tai vahingoista, joita voidaan lain nojalla rajoittaa, LINAKin vastuu rajoittuu asiakkaan maksamaan vuosittaiseen tai kertaluontoiseen lisenssimaksuun – kuitenkin enintään 500 euroon.

5.4     LINAK ei sulje pois vastuuta kuolemantapauksista tai henkilövahingoista, jos ne johtuvat LINAKin, sen työntekijöiden, edustajien tai valtuutettujen edustajien laiminlyönneistä.

6.  Luottamuksellisuus

6.1     Kaikki asiakkaan saamat LINAK-ohjelmistoon liittyvät tiedot (muut kuin ohjelmiston tausta-ajatukset ja -periaatteet), mukaan lukien rajoituksetta data, piirustukset, tekniset tiedot, asiakirjat, ohjelmistoluettelot, objekti- tai lähdekoodi ja hinnat, ovat luottamuksellisia ja omistusoikeuden suojaamia.  Asiakas suostuu täten siihen, että hän käyttää edellä mainittuja tietoja ainoastaan tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti eikä milloinkaan – tämän sopimuksen voimassaoloaikana tai sen päättymisen jälkeen – paljasta tietoja suoraan tai epäsuorasti ulkopuolisille tahoille ilman LINAKin kirjallista etukäteissuostumusta.

6.2     Edellä kuvattu ei estä asiakasta paljastamasta tai käyttämästä mitään sellaisia tietoja, jotka joko ovat julkisia tai tulevat julkisiksi asiakkaasta riippumattomista syistä tai joiden paljastamisen laki sallii.

7.  Tarkastus

7.1     LINAK pidättää itsellään oikeuden tarkastaa omalla kustannuksellaan ja molemmille osapuolille sopivana ajankohtana asiakkaan normaalien toimistoaikojen puitteissa, noudatetaanko asiakkaan LINAK-ohjelmiston käyttöympäristössä tätä sopimusta.

7.2     Asiakkaan on varmistettava riittävin toimenpitein, ettei se riko tämän sopimuksen nojalla myönnettyjä ohjelmiston käyttöoikeuksia.

8.  Sopimuksen päättäminen

8.1     Kumpi tahansa osapuoli voi päättää tämän sopimuksen välittömästi, jos toinen osapuoli rikkoo mitä tahansa sopimuksen ehtoa eikä korjaa rikkomusta (jos se on korjattavissa) 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun osapuolelle on ilmoitettu rikkomuksesta.

8.2     Jos asiakas rikkoo tämän sopimuksen ehtoja tai muita LINAK-ohjelmiston, asiakirjojen ja/tai vakiokoulutusmateriaalin käyttöoikeuksiin edellä olevien kohtien 1 ja 2 mukaisesti sovellettavia ehtoja, tämä katsotaan olennaiseksi sopimusrikkomukseksi.

8.3     Kun sopimus päättyy, asiakkaan on lopetettava kaikkien LINAK-ohjelmistojen käyttö. Lisäksi asiakkaan on joko tuhottava tai palautettava kaikki ohjelmiston kopiot LINAKin antamien ohjeiden mukaisesti.

9. Kiistat

9.1     Tästä sopimuksesta syntyneisiin ja siihen liittyviin kiistoihin – sopimuksen olemassaoloa, pätevyyttä ja päättämistä koskevat kiistat mukaan lukien – sovelletaan Tanskan lakeja, ja ne ratkaistaan Tanskan välimieslautakunnan järjestämässä välimiesmenettelyssä menettelyn alkaessa voimassa olevien välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti.