Ota yhteyttä meihin
Trukki kuljettaa LINAK-tuotteita sisältäviä laatikoita

Säädökset ja ilmoitukset

LINAK® on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen innovatiivisia, suorituskykyisiä ja ympäristölle turvallisia tuotteita. Edellytämme samaa vaatimustenmukaisuutta myös toimittajiltamme. Jotta pääsisimme tavoitteeseemme, meidän on pystyttävä mukautumaan nopeasti seuraaviin ympäristösäädöksiin, -direktiiveihin ja -sopimuksiin:

 

REACH

Kemikaalien rekisteröintiä, arviointia ja lupamenettelyjä koskeva asetus (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) on eurooppalainen kemikaaliasetus. LINAK tukee REACH-direktiivin tavoitteita (EY-asetus 1907/2006) ja noudattaa seuraavia määräyksiä:

  • Luettelo mahdollisista erityistä huolta aiheuttavista aineista (SVHC)
  • REACH-direktiivin liite XIV: Luettelo luvanvaraisista aineista
  • REACH-direktiivin liite XVII: Luettelo tiettyihin vaarallisiin aineisiin, seoksiin ja esineisiin liittyvistä rajoituksista

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) lisäsi lyijyn mahdollisten erityistä huolta aiheuttavien aineiden luetteloon (SVHC:hen) 27.6.2018 (www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).

Päätös vaikuttaa osaan LINAKin tuotevalikoimasta, eli joissakin tuotteissamme on lyijyä yli 0,1 %:n (w/w) pitoisuuksina. LINAK pyrkii korvaamaan lyijyn tuotteissaan aina, kun se on teknisesti mahdollista.

Lisätietoja LINAKin REACH-ilmoituksesta.

 

RoHS

Restriction of Hazardous Substances, RoHS, (tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen) on EU-direktiivi (2011/65/EU), jota täydentää direktiivi 2015/863 ja jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Me LINAKilla tarkkailemme jatkuvasti EU:n RoHS-direktiiviin tulevia uusia säännöksiä. Kaikki LINAK-tuotteet ovat aina RoHS:n mukaisia.

Lisätietoja LINAKin nykyisestä RoHS-ilmoituksesta.

 

PFAS

PFAS-aineet (per- ja polyfluoratut alkyyliyhdisteet) ovat suuri ja monimutkainen ryhmä synteettisiä kemikaaleja, joita ympäristön on vaikea hajottaa. Tästä syystä, PFAS-yhdisteet tunnetaan myös ”ikuisina kemikaaleina”.

LINAK on tietoinen siitä, että PFAS-yhdisteiden valmistusta ja käyttöä rajoitetaan REACH-asetusten mukaisesti. Dokumentoimme parhaillaan PFAS-yhdisteiden käyttöämme (analyysien pitäisi olla valmiita vuoden 2024 toisen vuosineljänneksen aikana). Tuemme ja pysymme ajan tasalla REACH-rajoitusehdotuksen etenemistä varmistaaksemme, että tuotteemme täyttävät edelleen REACH-vaatimukset.

Lue LINAKin PFAS-lausunto.

 

Paristo- ja akkudirektiivi

Paristo- ja akkudirektiivissä (2006/66/EY ja sitä täydentävässä direktiivissä 2013/56/EY) säännellään vaarallisia aineita sisältävien paristojen, akkujen sekä käytettyjen paristojen markkinoilletuontia. Lisäksi siinä määritellään säännöt käytettyjen paristojen ja akkujen keräämiselle, käsittelylle, kierrätykselle ja hävittämiselle. LINAK noudattaa tätä direktiiviä ja täyttää kaikki sen vaatimukset, joiden mukaan paristot ja akut on mm. merkittävä kuvakkeella, jossa on jäteastia ja sen päällä rasti, sekä kemiallisilla merkeillä Pb (lyijy), Cd (kadmium) ja/tai Hg (elohopea) – riippuen siitä, mitä kemikaalia akku tai paristo sisältää yli kynnysarvon.

 

Proposition 65

Proposition 65 (Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986) on Kalifornian osavaltion laki, jonka nojalla yritysten on ilmoitettava kalifornialaisille syöpää, sikiövaurioita tai muuta haittaa lisääntymiskyvylle aiheuttavista kemikaaleista. LINAK on tuotteiden teknisten tietojen analysoinnin sekä sisäisen ja ulkoisen tiedonkeruun avulla määritellyt tuotteet, jotka tarvitsevat Kaliforniaan toimitettaessa varoitustarran.

Lisätietoja LINAKin Proposition 65 -ilmoituksesta.

 

Asetus lääkinnällisistä laitteista (MDR)

MDR-asetus astui voimaan 25.5.2017 ja sen noudattaminen on ollut pakollista 26.5.2021 lähtien.

LINAKin tuotteita ei ole luokiteltu lääkinnällisiksi sähkölaitteiksi tai -järjestelmiksi, eivätkä EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevat direktiivit ja säädökset tai vastaavat kansalliset säädökset näin ollen koske niitä. LINAKin tuotteet ovat komponentteja, joita laitevalmistajat käyttävät lääkinnällisissä laitteissa. Olemme kuitenkin tietoisia terveydenhuoltoalan laitteistovalmistajien tarpeesta saada tietää aineiden pitoisuudet.

MDR-asetuksessa lääkinnällisten laitteiden valmistajia vaaditaan ilmoittamaan, sisältävätkö laitteet lateksia. Mitkään MEDLINE®-tuotteemme eivät tietojemme mukaan sisällä lateksia.

Koska tarkkailemme tilannetta jatkuvasti, ilmoitamme muutoksista hyvissä ajoin.

 

POP

POP-asetus (Persistent Organic Pollutants, komission asetus (EU) 2019/1021 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä eli Tukholman sopimus) on ihmisten terveydelle ja ympäristölle haitallisten kemiallisten aineiden luettelo. LINAK noudattaa POP-asetusta ja siinä lueteltuja kemiallisia aineita koskevia rajoituksia.

 

Elohopeaa koskeva Minamatan yleissopimus

LINAK noudattaa elohopeaa koskevaa Minamatan yleissopimusta, jonka Tanska on allekirjoittanut 10.10.2013 ja hyväksynyt 18.5.2017. Tästä syystä myös LINAK noudattaa tätä sopimusta, jonka tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä elohopeapäästöiltä ja -yhdisteiltä.

 

Pakkauksia ja pakkausjätteitä koskeva direktiivi

LINAK-tuotteet pakataan tavallisesti pahvilaatikkoihin kertakäyttöisille lavoille. Lavat on lämpökäsitelty IPPC:n ISPM-standardin nro 15 mukaisesti ja ne noudattavat pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevia direktiivejä 2018/852 ja 2004/12/EY sekä niitä täydentävää direktiiviä 94/62/EY. Katso ilmoitus QA-16-09-008.

 

Biosopeutuvuus

LINAK MEDLINE®- ja CARELINE® -tuotteet on tarkoitettu sisällytettäviksi sähkökäyttöisiin lääkinnällisiin laitteisiin ja järjestelmiin, ja ne ovat IEC 60601-1:2012:n lausekkeen 11.7 mukaisia. Kaikki sellaiset tuotteiden osat, jotka voivat normaalikäytössä joutua kosketuksiin potilaan tai käyttäjän ihon kanssa, arvioidaan. Arviointi tehdään markkinoille saattamisen jälkeen kertyneen kokemuksen ja osien oletetun kosketusajan sekä kosketuksen tyypin mukaisesti. Arviointi perustuu siihen, että LINAK-tuotteet ovat noninvasiivisia ja joutuvat kosketuksiin vain ehjän ihon kanssa. Declaration of Biocompatibility.pdf

 

EU-ympäristömerkki

Vuodesta 1992 alkaen käytössä ollut ja Euroopassa ja muualla maailmassa tunnustettu EU-ympäristömerkki kertoo erinomaisesta ympäristönsuojelun tasosta, ja se myönnetään vain sellaisille tuotteille ja palveluille, jotka täyttävät tiukat ympäristöstandardit koko elinkaarensa ajan. EU-ympäristömerkki on vapaaehtoisesti haettavissa oleva luotettava ympäristömerkintä, jonka saaminen edellyttää esimerkiksi käyttäjäystävällisiä valmistusaineita koskevien vaatimusten täyttämistä. Ympäristömerkki voidaan myöntää esimerkiksi kalusteille, ja yhä useammat kalustevalmistajat hakevatkin sitä tuotteilleen. LINAK valmistaa lopputuotteiden sijaan komponentteja, joten LINAK-tuotteet eivät kuulu EU-ympäristömerkin piiriin. Koska LINAK kuitenkin valmistaa kalusteissa käytettäviä komponentteja, se ottaa ympäristömerkin vaatimukset huomioon. Monet DESKLINE®-vakiotuotteet täyttävätkin vaatimukset. Jos haluat tietää, mitkä LINAK DESKLINE -tuotteet voivat auttaa yritystäsi saamaan EU-ympäristömerkin, ota yhteyttä paikalliseen LINAK-tytäryhtiöön tai lähetä sähköpostia osoitteeseen chemicalcompliance@linak.com.

 

SER-direktiivi (sähkö- ja elektroniikkaromu, WEEE-direktiivi)

Joissakin LINAK-tuotteissa on pyörällistä jäteastiaa esittävä merkki, jonka päällä on rasti. Se tarkoittaa, että tuote kuuluu SER-direktiivin piiriin eikä sitä saa hävittää lajittelemattomien jätteiden mukana.

Hävittämällä tuotteen oikein autat estämään vääränlaisen jätteidenkäsittelyn aiheuttamaa haittaa ympäristölle ja ihmisille. Saat lisätietoja tuotteen asianmukaisesta hävityspaikasta joko paikallisilta viranomaisilta tai paikallisesta LINAK-tytäryhtiöstä.

On käyttäjien vastuulla irrottaa elektroniikkalaitteiden akut (jos tämä on teknisesti mahdollista) ennen laitteen hävittämistä. Myös mahdollisten henkilötietojen poistaminen laitteesta on käyttäjän vastuulla.

LINAK on rekisteröitynyt asianmukaisille viranomaistahoille niissä maissa, joissa se katsotaan SER-direktiivin määritelmän mukaisesti tuottajaksi. LINAK osallistuu näissä maissa tuotteidensa kierrätyksestä aiheutuviin kustannuksiin.

 

PVC-Free™

LINAKin PVC-Free™-tuotteisiin kuuluu kaapeleita, ohjausyksiköitä, nostopilareita ja karamoottoreita sekä ohjauspaneeleita, ja ne kaikki ovat saatavilla työpöytiin ja -pisteisiin sekä keittiökalusteisiin. Saat lisätietoja alla olevasta linkistä tai paikallisesta LINAK-tytäryhtiöstä.

LINAK PVC-Free™: Ympäristöystävälliset sähkökäyttöiset lineaariset karamoottorijärjestelmät

 

ZERO™-valmiustilateknologia

LINAK ZERO™ -teknologian ansiosta säädettävien työpöytien ja -pisteiden sekä keittiökalusteiden valmiustilan energiankulutus laskee jopa alle 0,1 wattiin. Näin myös hiilidioksidipäästöt pysyvät mahdollisimman pieninä.

LINAKin kehittämää ZERO™-teknologiaa käytetään useimmissa LINAK-ohjausyksiköissä, ja se asettaa täysin uudenlaiset vaatimukset vastuulliselle valmiustilan energiankulutukselle muun muassa työpöydissä. Saat lisätietoja paikallisesta LINAK-tytäryhtiöstä.

 

Kierrätysmateriaalit

Tuotteen ympäristöyhteenveto (Environmental Product Summary, EPS)
LINAK on laatinut joillekin LINAK DESKLINE -järjestelmille ympäristötuoteyhteenvedon. Siinä ilmoitetaan, kuinka paljon järjestelmissä on käytetty kierrätettyjä ja kierrätyskelpoisia materiaaleja. Tiedot perustuvat tuotteiden perusteelliseen arviointiin ja tavarantoimittajien ilmoituksiin.

LINAK on sitoutunut toimittamaan asiakkailleen tuotteita, jotka täyttävät tiukat laatuvaatimukset niin innovoinnin, suorituskyvyn kuin ympäristöasioidenkin näkökulmasta. Voit tutustua EPS-asiakirjoihin alla:

 

Näin LINAK varmistaa komponenttien vaatimustenmukaisuuden
LINAK pyrkii kaikin käytössään olevin keinoin varmistamaan, että direktiiveihin ja säädöksiin tulevat muutokset otetaan huomioon. LINAK on määritellyt vastuualueet ja niihin tarvittavat resurssit varmistaakseen tuotteidensa vaatimustenmukaisuuden. Tästä syystä LINAK on myös laatinut käytännön kemiallisten aineiden käsittelyyn ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen. Osana tätä käytäntöä LINAK käyttää tiedonkeruuseen ulkopuolisen tahon toimittamaa tiedonhallintaratkaisua. Tiedot perustuvat tavarantoimittajien antamiin ilmoituksiin ja ne tallennetaan edellä mainittuun tietokantaan, jota valvomme jatkuvasti.

Jos tarvitset lisätietoja tai sinulla on kysyttävää kemikaalien vaatimustenmukaisuudesta, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen chemicalcompliance@linak.com.

 

Konfliktialueiden mineraaleja koskeva Dodd-Frank-laki

Tausta
Elokuussa 2012 Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomitea SEC (Securities and Exchange Commission) hyväksyi lopullisen säädöksen mineraalien hankkimisesta konfliktialueilta Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act -lain kohdan 1502 määritelmän mukaisesti. Säädös koskee julkisesti noteerattuja yhdysvaltalaisia yrityksiä ja sen perusteella yritysten on ilmoitettava vuosittain Kongon demokraattisesta tasavallasta hankkimiensa konfliktialueiden mineraalien käytöstä SEC:lle.

Yhdysvaltain kongressi hyväksyi Dodd-Frank-lain, koska Kongon demokraattisen tasavallan ja sen naapurimaiden mineraalien hyödyntämisen ja kaupan pelättiin rahoittavan aseistettuja ryhmiä ja ruokkivan tätä kautta alueella käynnissä olevia konflikteja. Monien lähteiden mukaan aseistetut ryhmät taistelevat kaivosten hallinnasta ja käyttävät pakkotyövoimaa mineraalien louhintaan ja siirtämiseen. Tällaisesta laittomasta toiminnasta saadut tulot ruokkivat konflikteja Kongon demokraattisen tasavallan alueella ja pahentavat humanitaarista kriisiä.

SEC:n lopullisen säädöksen piirissä olevat konfliktialueiden mineraalit ovat tina, tantaali, volframi ja kulta (3TG) sekä malmeina että jalostettuina. Säädökseen liittyvät maat ovat Kongon demokraattinen tasavalta, Kongon tasavalta, Keski-Afrikan tasavalta, Etelä-Sudan, Ruanda, Uganda, Sambia, Angola, Burundi ja Tansania.

Dodd-Frank-laki koskee vain Yhdysvalloissa julkisesti noteerattuja yrityksiä, mutta niiden tavarantoimittajat osallistuvat lain noudattamisen varmistamiseen sopimusvelvoitteiden kautta.

Mitä toimenpiteitä Yhdysvalloissa julkisesti noteeratuilta yrityksiltä edellytetään?
3TG-mineraaleja tuotteissaan käyttävien Yhdysvalloissa julkisesti noteerattujen yritysten on tehtävä RCOI-alkuperäselvitys (Reasonable Country of Origin Inquiry). Selvitys on tehtävä vilpittömästi ja siitä on käytävä ilmi, ovatko jotkin konfliktialueiden mineraaleista lähtöisin lain piiriin kuuluvista maista vai romu- tai kierrätyslähteistä. Yhdysvalloissa julkisesti noteerattujen yritysten on lähetettävä SEC:lle vuosittain konfliktialueiden mineraali-ilmoitus (Conflict Minerals Report), jossa kuvataan RCOI-prosessi ja sen tulokset.

Yhdysvalloissa julkisesti noteerattujen yritysten on selvitettävä konfliktialueiden mineraaliensa lähde ja toimitusketju huolellisuusvelvoitteen mukaisesti, jos on syytä uskoa, että mineraalit ovat lähtöisin lain piiriin kuuluvista maista romu- tai kierrätyslähteiden sijaan.

SEC luokittelee Yhdysvalloissa julkisesti noteerattujen yritysten tuotteet seuraavasti: ”DRC Conflict Free”, ”Not DRC Conflict Free”, ”DRC Conflict Undeterminable” tai ”Recycled, or Scrap Due Diligence”. Yhdysvalloissa julkisesti noteeratut yritykset jättivät ensimmäisen konfliktialueiden mineraali-ilmoituksensa SEC:lle 31.5.2014 (kalenterivuodelta 2013), ja sen jälkeen ilmoitus on tehtävä vuosittain.

Miten tämä vaikuttaa Yhdysvalloissa julkisesti noteerattujen yritysten toimitusketjuun?
Yhdysvalloissa julkisesti noteerattujen yritysten on ilmoitettava täydelliset tiedot tuotteittensa konfliktialueiden mineraalisisällöstä ja mineraalien alkuperästä, mikä puolestaan edellyttää, että alihankkijat ilmoittavat toimittamiensa tuotteiden konfliktialueiden mineraalisisällön ja sen alkuperän, tai alihankkijoiden on pystyttävä ilmoittamaan, ettei asiakkaalle toimitettujen tuotteiden valmistuksessa ole käytetty Kongon demokraattisen tasavallan konfliktialueelta peräisin olevia mineraaleja (”DRC Conflict Free”).

Vaikka Dodd-Frank-laki koskee vain Yhdysvalloissa julkisesti noteerattuja yrityksiä, niiden alihankkijoina toimivien yritysten on tehtävä RCOI-ilmoitus ja selvitettävä konfliktimineraalien alkuperä huolellisuusvelvoitteen mukaisesti.

LINAK ja konfliktialueiden mineraaleihin liittyvä toiminta
LINAK pyrkii aina julkaisemaan tuotteissaan käytettyjen 3TG-mineraalien (tina, tantaali, volframi ja kulta) alkuperän. Maailmanlaajuinen toimitusketjumme on kuitenkin niin laaja ja monimutkainen, että meillä menee jonkin aikaa, ennen kuin pystymme järjestämään yhdysvaltalaisille asiakkaillemme kaikki tiedot, joita he tarvitsevat ilmoitusvelvollisuuksiensa täyttämiseen.

LINAK on ryhtynyt seuraaviin toimiin:

  • Olemme laatineet käytännön, jossa kuvataan periaatteemme sekä sitoumuksemme käyttää muualta kuin konfliktialueilta hankittuja mineraaleja.
  • Toteutamme parhaillaan RCOI-prosessia (Reasonable Country of Origin Inquiry), jossa selvitetään kohtuullisessa määrin toimitusketjussamme olevat 3TG-mineraalit (tina, tantaali, volframi ja kulta) sekä niiden alkuperämaa. Prosessien tavoitteena on selvittää toimitusketjuissa olevat sulatot asianmukaisen huolellisuuden sekä mineraalien hankkimisen varmistamiseksi muilta kuin konfliktialueilta.
  • Liitämme nämä periaatteet ostoehtoihimme ja pyrimme parantamaan toimitusketjumme läpinäkyvyyttä yhteistyössä tavarantoimittajiemme kanssa. Tiedotamme periaatteistamme tavarantoimittajillemme ja tuemme alan hankkeita, joilla pyritään estämään mahdollinen konfliktialueiden mineraalien käyttö tuotteissamme.

LINAK tukee alkuperätietoja tarjoavia kansainvälisiä tietokantajärjestelmiä ja käyttää konfliktialueiden mineraali-ilmoituslomaketta (Conflict Minerals Reporting Template, CMRT). LINAK kerää CMRT-lomakkeet toimitusketjustaan ComplianceMap-portaalin kautta.

Voit tutustua LINAKin noudattamaan konfliktialueiden mineraaleja koskevaan periaatteeseen napsauttamalla tätä.

LINAKin konfliktialueiden mineraalien vaatimustenmukaisuustiimi vastaa asiakkaiden kysymyksiin konfliktialueiden mineraaleista osoitteessa conflictminerals@linak.com.

Tavarantoimittajia koskevat vaatimukset
LINAK edellyttää 3TG-mineraaleja sisältäviä komponentteja tai materiaaleja toimittavilta tavarantoimittajilta, että nämä pyrkivät aktiivisesti hankkimaan mineraalit muilta kuin konfliktialueilta. LINAKin tavarantoimittajien on tehtävä omat RCOI-ilmoituksensa ja noudatettava asianmukaista huolellisuutta varmistaakseen, etteivät mineraalit ole lähtöisin konfliktialueilta. Odotamme, että tavarantoimittajamme vaativat alihankkijoiltaan vastaavaa huolellisuutta, jotta konfliktialueiden mineraalit pystytään jäljittämään alkuperäisiin sulattoihinsa.

Kaikkien LINAKin tavarantoimittajien on toimitettava LINAKille CMRT-lomake ComplianceMap-portaalin kautta. Jos tämä ei ole mahdollista, LINAK edellyttää, että CMRT-lomakkeet lähetetään suoraan konfliktialueiden mineraalien vaatimustenmukaisuustiimille osoitteeseen conflictminerals@linak.com.

Haluatko kysyä jotakin?

- Tiimimme avustaa yritystäsi mielellään antamalla teknisiä tietoja, ohjeita projektien käynnistämiseen ja paljon muuta.

Ota yhteyttä