Ota yhteyttä meihin

Säädökset ja ilmoitukset

LINAK® on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen innovatiivisia, suorituskykyisiä ja ympäristölle turvallisia tuotteita. Edellytämme samaa vaatimustenmukaisuutta myös toimittajiltamme. Jotta pääsisimme tavoitteeseemme, meidän on pystyttävä mukautumaan nopeasti seuraaviin ympäristösäädöksiin, -direktiiveihin ja -sopimuksiin:

 

REACH

Kemikaalien sääntelyjen rekisteröinti, arviointi ja lupamenettely (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) on eurooppalainen kemikaaliasetus. LINAK tukee REACH-direktiivin tavoitteita (EY-asetus 1907/2006) ja noudattaa seuraavia määräyksiä:

  • Luettelo mahdollisista erityistä huolta aiheuttavista aineista (SVHC)
  • REACH-direktiivin liite XIV: Luettelo luvanvaraisista aineista
  • REACH-direktiivin liite XVII: Luettelo tiettyihin vaarallisiin aineisiin, seoksiin ja esineisiin liittyvistä rajoituksista

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) lisäsi lyijyn mahdollisten erityistä huolta aiheuttavien aineiden luetteloon (SVHC:hen) 27.6.2018 (www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table).

Päätös vaikuttaa osaan LINAKin tuotevalikoimasta, eli joissakin tuotteissamme on lyijyä yli 0,1 %:n (w/w) pitoisuuksina. LINAK pyrkii korvaamaan lyijyn tuotteissaan aina, kun se on teknisesti mahdollista.

Lisätietoja LINAKin REACH-ilmoituksesta.

 

RoHS

Restriction of Hazardous Substances (tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen) on EU-direktiivi (direktiivi 2011/65/EU ja direktiivi 2015/863), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Me LINAKilla tarkkailemme jatkuvasti EU:n RoHS-direktiiviin tulevia uusia säännöksiä. Kaikki LINAK-tuotteet ovat aina RoHS:n mukaisia.

Lisätietoja LINAKin nykyisestä RoHS-ilmoituksesta.

 

Paristo- ja akkudirektiivi

Paristo- ja akkudirektiivissä (2006/66/EY ja direktiivi 2013/56/EC) säännellään vaarallisia aineita sisältävien paristojen, akkujen sekä käytettyjen paristojen markkinoilletuontia. Lisäksi siinä määritellään erikseen säännöt käytettyjen paristojen ja akkujen keräämiselle, käsittelylle, kierrätykselle ja hävittämiselle. LINAK noudattaa tätä direktiiviä ja täyttää kaikki sen vaatimukset, joiden mukaan paristot ja akut on mm. merkittävä kuvakkeella, jossa on jäteastia ja sen päällä rasti, sekä kemiallisilla merkeillä Pb (lyijy), Cd (kadmium) ja/tai Hg (elohopea) – riippuen siitä, mitä kemikaalia akku tai paristo sisältää yli kynnysarvon.

 

Proposition 65

Proposition 65 (Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986) on Kalifornian osavaltion laki, jonka nojalla yritysten on ilmoitettava kalifornialaisille syöpää, sikiövaurioita tai muuta haittaa lisääntymiskyvylle aiheuttavista kemikaaleista. LINAK on tuotteiden teknisten tietojen analysoinnin sekä sisäisen ja ulkoisen tiedonkeruun avulla määritellyt tuotteet, jotka tarvitsevat Kaliforniaan toimitettaessa varoitustarran.

Lisätietoja LINAKin Proposition 65 -ilmoituksesta.

 

Asetus lääkinnällisistä laitteista (MDR)

MDR-asetus astui voimaan 25.5.2017 ja sitä on edellytetty 26.5.2021 alkaen.

LINAKin tuotteita ei ole luokiteltu lääkinnällisiksi sähkölaitteiksi tai -järjestelmiksi, eivätkä EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevat direktiivit ja säädökset tai vastaavat kansalliset säädökset näin ollen koske niitä. LINAKin tuotteet ovat komponentteja, joita laitevalmistajat käyttävät lääkinnällisissä laitteissa. Olemme kuitenkin tietoisia terveydenhuoltoalan laitteistovalmistajien tarpeesta saada tietää aineiden pitoisuudet.

MDR-asetuksessa lääkinnällisten laitteiden valmistajia vaaditaan ilmoittamaan, sisältävätkö laitteet lateksia. Mitkään MEDLINE®-tuotteemme eivät tietojemme mukaan sisällä lateksia.

Koska tarkkailemme tilannetta jatkuvasti, ilmoitamme muutoksista hyvissä ajoin.

 

POP

POP-asetus (Persistent Organic Pollutants, Komission asetus (EU) 2019/1021 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä eli Tukholman sopimus) on ihmisten terveydelle ja ympäristölle haitallisten kemiallisten aineiden luettelo. LINAK noudattaa POP-asetusta ja siinä lueteltuja kemiallisia aineita koskevia rajoituksia.

 

Elohopeaa koskeva Minamatan yleissopimus

LINAK noudattaa elohopeaa koskevaa Minamatan yleissopimusta, jonka Tanska on allekirjoittanut 10.10.2013 ja hyväksynyt 18.5.2017. Tästä syystä myös LINAK noudattaa tätä sopimusta, jonka tavoitteena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä elohopeapäästöiltä ja -yhdisteiltä.

 

Pakkauksia ja pakkausjätteitä koskeva direktiivi

LINAK-tuotteet pakataan tavallisesti pahvilaatikkoihin kertakäyttöisille lavoille. Lavat on lämpökäsitelty IPPC:n ISPM-standardin nro 15 mukaisesti ja ne noudattavat pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevia direktiivejä 2018/852 ja 2004/12/EY sekä niitä täydentävää direktiiviä 94/62/EY. Katso ilmoitus QA-16-09-008.

 

Biosopeutuvuus

LINAK MEDLINE® - ja CARELINE® -tuotteet on tarkoitettu sisällytettäviksi sähkökäyttöisiin lääkinnällisiin laitteisiin ja järjestelmiin, ja ne ovat IEC 60601-1:2012:n lausekkeen 11.7 mukaisia. Kaikki sellaiset tuotteiden osat, jotka voivat normaalikäytössä joutua kosketuksiin potilaan tai käyttäjän ihon kanssa, arvioidaan. Arviointi tehdään markkinoille saattamisen jälkeen kertyneen kokemuksen ja osien oletetun kosketusajan sekä kosketuksen tyypin mukaisesti. Arviointi perustuu siihen, että LINAK-tuotteet ovat noninvasiivisia ja joutuvat kosketuksiin vain ehjän ihon kanssa. Declaration of Biocompatibility.pdf

 

EU-ympäristömerkki

Vuodesta 1992 alkaen käytössä ollut ja Euroopassa ja muualla maailmassa tunnustettu EU-ympäristömerkki kertoo erinomaisesta ympäristönsuojelun tasosta, ja se myönnetään vain sellaisille tuotteille ja palveluille, jotka täyttävät tiukat ympäristöstandardit koko elinkaarensa ajan. EU-ympäristömerkki on vapaaehtoisesti haettavissa oleva luotettava ympäristömerkintä, jonka saaminen edellyttää esimerkiksi käyttäjäystävällisiä valmistusaineita koskevien vaatimusten täyttämistä. Ympäristömerkki voidaan myöntää esimerkiksi kalusteille, ja yhä useammat kalustevalmistajat hakevatkin sitä tuotteilleen. LINAK valmistaa lopputuotteiden sijaan komponentteja, joten LINAK-tuotteet eivät kuulu EU-ympäristömerkin piiriin. Koska LINAK kuitenkin valmistaa kalusteissa käytettäviä komponentteja, se ottaa ympäristömerkin vaatimukset huomioon. Monet DESKLINE®-vakiotuotteet täyttävätkin vaatimukset. Jos haluat tietää, mitkä LINAK DESKLINE -tuotteet voivat auttaa yritystäsi saamaan EU-ympäristömerkin, ota yhteyttä paikalliseen LINAK-tytäryhtiöön tai lähetä sähköpostia osoitteeseen chemicalcompliance@linak.com.

 

SER-direktiivi (sähkö- ja elektroniikkaromu, WEEE-direktiivi)

Joissakin LINAK-tuotteissa on pyörällistä jäteastiaa esittävä merkki, jonka päällä on rasti. Se tarkoittaa, että tuote kuuluu SER-direktiivin piiriin eikä sitä saa hävittää lajittelemattomien jätteiden mukana.

Hävittämällä tuotteen oikein autat estämään vääränlaisen jätteidenkäsittelyn aiheuttamaa haittaa ympäristölle ja ihmisille. Saat lisätietoja tuotteen asianmukaisesta hävityspaikasta joko paikallisilta viranomaisilta tai paikallisesta LINAK-tytäryhtiöstä.

On käyttäjien vastuulla irrottaa elektroniikkalaitteiden akut (jos tämä on teknisesti mahdollista) ennen laitteen hävittämistä. Myös mahdollisten henkilötietojen poistaminen laitteesta on käyttäjän vastuulla.

LINAK on rekisteröitynyt asianmukaisille viranomaistahoille niissä maissa, joissa se katsotaan SER-direktiivin määritelmän mukaisesti tuottajaksi. LINAK osallistuu näissä maissa tuotteidensa kierrätyksestä aiheutuviin kustannuksiin.

 

PVC-Free™

LINAKin PVC-Free™-tuotteisiin kuuluu kaapeleita, ohjausyksiköitä, nostopilareita ja karamoottoreita sekä ohjauspaneeleita, ja ne kaikki ovat saatavilla työpöytiin ja -pisteisiin sekä keittiökalusteisiin. Saat lisätietoja alla olevasta linkistä tai paikallisesta LINAK-tytäryhtiöstä.

LINAK PVC-Free™: Ympäristöystävälliset sähkökäyttöiset lineaariset karamoottorijärjestelmät

 

ZERO™-valmiustilateknologia

LINAK ZERO™ -teknologian ansiosta säädettävien työpöytien ja -pisteiden sekä keittiökalusteiden valmiustilan energiankulutus laskee jopa alle 0,1 wattiin. Näin myös hiilidioksidipäästöt pysyvät mahdollisimman pieninä.

LINAKin kehittämää ZERO™-teknologiaa käytetään useimmissa LINAK-ohjausyksiköissä, ja se asettaa täysin uudenlaiset vaatimukset vastuulliselle valmiustilan energiankulutukselle muun muassa työpöydissä. Saat lisätietoja paikallisesta LINAK-tytäryhtiöstä.

 

Kierrätysmateriaalit

Tuotteen ympäristöyhteenveto (Environmental Product Summary, EPS)
LINAK on laatinut joillekin LINAK DESKLINE -järjestelmille ympäristöyhteenvedon. Siinä ilmoitetaan, kuinka paljon järjestelmissä on käytetty kierrätettyjä ja kierrätyskelpoisia materiaaleja. Tiedot perustuvat tuotteiden perusteelliseen arviointiin ja tavarantoimittajien ilmoituksiin.

LINAK on sitoutunut toimittamaan asiakkailleen tuotteita, jotka täyttävät tiukat laatuvaatimukset niin innovoinnin, suorituskyvyn kuin ympäristöasioidenkin näkökulmasta. Voit tutustua EPS-asiakirjoihin alla:

Näin LINAK varmistaa komponenttien vaatimustenmukaisuuden
LINAK pyrkii kaikin käytössään olevin keinoin varmistamaan, että direktiiveihin ja säädöksiin tulevat muutokset otetaan huomioon. LINAK on määritellyt vastuualueet ja niihin tarvittavat resurssit varmistaakseen tuotteidensa vaatimustenmukaisuuden. Tästä syystä LINAK on myös laatinut käytännön kemiallisten aineiden käsittelyyn ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen. Osana tätä käytäntöä LINAK käyttää tiedonkeruuseen ulkopuolisen tahon toimittamaa tiedonhallintaratkaisua. Tiedot perustuvat toimittajien laatimiin ilmoituksiin ja ne tallennetaan edellä mainittuun tietokantaan, jota valvomme jatkuvasti.

Jos tarvitset lisätietoja tai sinulla on kysyttävää kemikaalien vaatimustenmukaisuudesta, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen chemicalcompliance@linak.com.

 

Haluatko kysyä jotakin?

- Tiimimme avustaa yritystäsi mielellään antamalla teknisiä tietoja, ohjeita projektien käynnistämiseen ja paljon muuta.